חובת הדיווח למס הכנסה

גם לכם זה יכול לקרות, חושבים שאתם מוגנים מביקורת? דעו כי פקודת מס ההכנסה קובעת סנקציות מחמירות למי שמפר את הדיווח על הכנסות הון. במאמר זה ננסה להסביר על חובת הדיווח ועל דרכי ההתמודדות במידה והופעלה כנגדכם סנקציה על ידי רשות המיסים.

חייב לדווח על כל הכנסה:

פקודת מס הכנסה קובעת שעל כל אדם תושב ישראל חלה חובה לשלם מס הכנסה לכל שנת מס, בשיעורים שנקבעו, בין אם הכנסתו הופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל. כמו כן, על כל אדם תושב חוץ שהכנסתו הופקה או נצמחה בישראל, חלה חובה זו. החוק מונה מקורות הכנסה: עסק, משלח יד, השתכרות/ רווח מעבודה, דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה, גמלאות, אחוזת בית וקרקע, פטנט וזכויות יוצרים, רווח מהימורים/ הגרלות/ פרסים וכיוצ"ב.

עוד קובעת הפקודה, כיצד עלינו לנהל את פנקסי החשבונות תוך רישום ההכנסות. יתר על כן, קיימות הוראות ניהול ספרים, תוך מתן תשומת לב לאופן בו יש לנהל את הרישומים הניהוליים והחשבונאיים המוטלים על הנישום.

העבירות השכיחות הן אי-הגשת דוחות, אי-העברת ניכויים, אי-דיווח על מחזור עסקאות לצורך תשלום מקדמות וקיזוז ניכוי במקור שלא כדין. העבירות היותר חמורות הן: השמטת הכנסות, ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, הגשת דוחות כוזבים, הוצאת חשבוניות פיקטיביות וסיוע לאחר להתחמק מתשלום מס.

מנהל מס הכנסה או מי מטעמו רשאים לבצע ביקורת פתע בעסק או לבצע קנייה ניסיונית, וכן רשאים לדרוש לעיין בספרי העסק של הנישום.

העלמתם מס: תתכוננו לשלם:

לעבירות המס הטכניות קיים "מחירון", שלפיו לכל עבירה נקבע קנס בסכום ספציפי, בהתאם לחומרת העבירה. לצד אלה, קיימות עבירות מס מהותיות המוגדרות ככאלה שנעשו במודע ומתוך כוונה להתחמק מתשלום מס או לסייע בידיו של אדם אחר להתחמק מתשלום מס ועליהן נוטים בתי המשפט להטיל עונשי מאסר ממושכים וקנסות כספיים כבדים.

התייחסות בתי המשפט למבצעי עבירות מס:

עת בית המשפט גוזר דינו של נאשם, הוא קובע מתחם עונש הולם, בהתאם לעיקרון ההלימה – הערך החברתי שנפגע, מידת הפגיעה בו, מדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.

בפסיקה עקבית הודגשה החומרה הרבה בעבירות המס, ומתן דגש לאינטרס הציבורי תוך העדפתו על פני נסיבותיו האישיות של הנאשם.

הערך החברתי שנפגע כתוצאה מביצוע העבירות של אי העברת מס הוא פגיעה ישירה בקופה הציבורית ופגיעה עקיפה בכיסו של כל אזרח, וכן פגיעה בערך השוויון בתשלום המס.

הערך שנפגע כתוצאה מביצוע העבירות של אי הגשת דוחות במועד הוא פגיעה בקיומה של גביית מס תקינה המושתת על דיווח מסודר ובמועד. הדיווח מהווה אמצעי חשוב לצורך יעילות מערכת הגביה ומניעת הפסד לאוצר המדינה, ושמירה על עקרון השוויון בין הנישומים.

הפגיעה בערכים החברתיים הביאה למדיניות ענישה מחמירה בעבירות המס, ובמסגרתה, נקבע כי יש להעדיף את האינטרס הציבורי על פני שיקולים הנוגעים לנסיבותיו האישיות של הנאשם, וזאת לשם הבהרת חומרת העבירות, מיגור התופעה, ולשם הרתעה וגמול –

"בית המשפט חזר והדגיש לאורך השנים את החומרה שבה יש להתייחס לעבריינות כלכלית, ועבריינות מס בכלל זה, נוכח תוצאותיה ההרסניות למשק ולכלכלה ולמרקם החברתי, ופגיעתה הקשה בערך השוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות. העבריינות הכלכלית, ועבריינות המס בכללה, איננה מסתמכת אך בגריעת כספים מקופת המדינה. היא פוגעת בתודעת האחריות המשותפת של אזרחי המדינה לנשיאה שוויונית בעול הכספי הנדרש לסיפוק צורכי החברה, ובתשתית האימון הנדרשת בין הציבור לבין השלטון האחראי לאכיפה שוויונית של גביית המס- פגיעה הנעשית לרוב באמצעי מרמה מתוחכמים, קשים לאיתור. כבר נאמר לא אחת, כי על מדיניות הענישה לשקף את הסכנה הגדולה הטמונה בעבריינות הכלכלית לפרט ולציבור כאחד, ואת יסוד ההרתעה הנדרש ביחס לביצועה" (רע"פ 512/04).

לסיכום:

העלמת מס והשמטת הכנסות נחשבת בישראל לעבירה פלילית חמורה, ובאם אדם מבצע עבירה מסוג זה, הוא צפוי לקנסות בסכומים משמעותיים ועד לעונש מאסר בפועל של עד שבע שנים. על כן, הקפידו לדווח על כל הכנסה בזמן, אל תתמהמהו, הדבר עלול לסבך אתכם בפלילים. ככל שזומנתם לחקירה בעניין זה רצוי להתייעץ בדחיפות עם עורך דין פלילי שזה תחום התמחותו. שכן, עו"ד דין פלילי הבקיא בתחומי עבירות המס יידע מה לעשות על מנת לסייע לכם במצב אליו נקלעתם. כמו- כן, רשות המסים מציעה הזדמנות פז לאזרחים המחזיקים בהון לא מוצהר להכשיר את כספם מבלי להסתכן בהשלכות פליליות.

 

פורסם לראשונה באתר קרימינלי:
https://www.criminali.co.il/צוארון-לבן/articles/חובת-הדיווח-למס-הכנסה/עבירות-צוארון-לבן